Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.3

Аритметика на љубовта

Во аритметиката на љубовта еден плус еден е еднакво на бесконечност, а два минус еден е еднакво на нула

Мињон Меклафлин
3 of 49